Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Peringkat Nasional PELTI (PNP) PRO/Senior Bulan Desember 2019

Berikut adalah Peringkat Nasional PELTI (PNP) PRO/Senior Bulan Desember 2019:10 besar PNP Kelompok Putra Tunggal adalah: David Agung Susanto (JTM), M Rifqi Fitriadi (JTM), Anthony Susanto (JTM), Christopher Benjamin Rungkat (JTM), M Althaf Dhaifullah (PBR), Ega Uneputty (BBL), Jeremy Nahor (BKL), M Gunawan Trismuwantara (JTM), Aditya Hari Sasongko (BKL), Odeda Muhammad Arazza (DKI).

Kelompok Putra Tunggal Desember 2019

10 besar PNP Kelompok Putri Tunggal adalah: Aldila Sutjiadi (JTM), Beatrice Gumulya (JTM), Jessy Rompies (JTM), Fadona Titalyana (KSL), Rifanti Dwi Kahfiani (JBR), Nadia Ravita (JTM), Suryaningsih (NTB), Fitriani Sabatini (DKI), Fitriana Sabrina (DKI)Anggi Dwi Hidayati (BKL)

Kelompok Putri Tunggal Desember 2019

10 besar PNP Kelompok Putra Ganda adalah: Christopher Rungkat (JTM), David Agung Susanto (JTM), Anthony Susanto (JTM), Justin Barki (DKI), Iqbal Bilal Saputra (KTM), M Rifqi Fitriadi (JTM)Wisnu Adi Nugroho (JTG), Arief Rahman (KTM), M Faisal Aidil (KTM), Ega Uneputty (BBL)

Kelompok Putra Ganda Desember 2019

10 besar PNP Kelompok Putri Ganda adalah: Aldila Sutjiadi (JTM), Beatrice Gumulya (JTM), Jessy Rompies (JTM), Nadia Ravita (JTM), Fadona Titalyana (KSL), Fitriana Sabrina (DKI), Fitriani Sabatini (DKI), Septiana Nur Zahiroh (PPA), Deria Nur Haliza (DKI), Arrum Damarsari (JTG)

Kelompok Putri Ganda Desember 2019


Aldila Sutjiadi